Visie van de Dorpsraad Rijsbergen


Duurzaam

Wonen in een dorp als Rijsbergen heeft grote voordelen. Het kan mensen nauwer tot elkaar brengen. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Om dit in stand te houden is het voor de bewoners van Rijsbergen erg belangrijk dat er continu geïnvesteerd wordt in duurzame projecten. Projecten in de vorm van sociale voorzieningen, woningbouw, verkeersveiligheid, verenigingsleven en recreatie. Door hier continu aandacht aan te besteden behouden we, of nog beter, verhógen we de leefbaarheid van Rijsbergen zowel voor de korte alsook de langere termijn.


Sociaal

De sociale voorzieningen moeten er voor zorgen dat de leefomstandigheden én voorzieningen voor alle leeftijden op een zo hoog mogelijk niveau aanwezig zijn.

1. Aandacht voor een leefbaar dorp met zaken als wonen, werken, recreatie,

    verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Een evenwichtige leeftijdsopbouw is

    hiervoor noodzakelijk. We moeten er voor waken dat zowel de jongeren, maar

    ook ouderen in Rijsbergen kunnen blijven wonen.

2. Aandacht voor onze kinderen in alle leeftijdsgroepen op het gebied van

    scholing, naschoolse opvang, begeleiding, sport en cultuur.

3. Aandacht voor de ouderen onder ons, zodat zij voldoende gelegenheid hebben

    om, al dan niet in verenigingsverband, hun leven waardevol in te kunnen

    blijven vullen.

4. Een multifunctioneel centrum en/of dorpshuis ingericht naar wensen van deze tijd

    is daarbij onontbeerlijk.


Wonen/bouwen

Jonge mensen, opgegroeid in Rijsbergen, moeten een vrije keuze kunnen maken om hier te blijven en zich te vestigen. Ook voor mensen met een historische en/of economische binding met Rijsbergen zou er voortdurend gelegenheid moeten zijn, zich hier ook daadwerkelijk te kunnen vestigen. Ook mogen we zeker onze ouderen niet vergeten. Voor hen dienen seniorenwoningen naar eisen en inrichting van de huidige tijd beschikbaar te zijn. Het is ondenkbaar dat deze mensen genoodzaakt zijn om een verhuizing naar buiten Rijsbergen te moeten aanvaarden. Om al deze mensen hiertoe gelegenheid te geven zullen er dan ook in zowel huur- als koop-

categorie en verdeeld naar behoefte, voortdurend starterwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen maar ook seniorenwoningen beschikbaar moeten zijn.

Naast woningbouw zal het beheer en onderhoud van de woonomgevingen zoals straten, pleinen, fiets- en voetpaden, speelterreinen, openbare verlichting en openbaar groen up-to-date dienen te zijn.

Groen en fleur mag/moet meer opvallend in straat en op pleinen aanwezig zijn.

Dit alles zal er toe bijdragen dat Rijsbergen uitnodigend zal zijn om in te wonen.


Voorzieningen

Goede voorzieningen, naar behoefte en op maat, zijn essentieel voor de leefomgeving. Voor jong en oud moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te leven en te ontspannen in het eigen dorp. Scholen en kinderopvang hebben recht op een eerste aandacht, evenzo de voorzieningen voor sport, gezondheidszorg, cultuur en recreatie. Commerciële voorzieningen voor levensbehoefte, zoals winkels, horeca e.d. dragen bij aan een goede leefomgeving.


Verkeer, verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Rijsbergen wordt gekenmerkt door een drukke, van oudsher bekende, provinciale rijksweg. Door de alsmaar toenemende verkeersdruk vraagt deze weg opnieuw aandacht. In het bijzonder 's nachts en in de weekenden is de snelheid waarmee gereden wordt, onacceptabel hoog. Een goede en fleurige groenvoorziening draagt bij aan leefgenot en kan tevens een positieve uitwerking hebben op de verkeersveiligheid.


Een straat die zowel functioneert als bestemmingstraat naar school, sportcomplex en dorpshuis, alsmede als doorgangsroute dient, vraagt om extra aandacht en prioriteit. Een goede wegmarkering hier geeft onderscheid aan de diverse verkeers-

deelnemers terwijl ook goede verlichting bijdraagt aan de algemene veiligheid.


Het beheer en onderhoud, orde en veiligheid van het buitengebied heeft onze aandacht. De dorpsraad streeft niet alleen naar een leefbare dorpskern maar ook naar een mooie en leefbare buitenruimte, waar het naast werken goed vertoeven is.


Vanuit Breda is openbaar vervoer in de vorm van een busverbinding aanwezig maar ook openbaar vervoer naar andere randdorpen en gemeenten is wenselijk. Met name voor ouderen en schoolgaande jeugd is dit welhaast onmisbaar.

Actueel Nieuws

26 sept. 2017

Bijeenkomst in Koutershof voor de oprichting van Dorpsraad Rijsbergen.

(placeholder)

11 apr. 2017

Informatieavond in Koutershof over de oprichting van Dorpsraad Rijsbergen.

(placeholder)

07 febr. 2018

(placeholder)
(placeholder)

03 jan. 2018

(placeholder)

23 mei 2018